Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
Zakładu Aktywności Zawodowej

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu

 1. I.        Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest:

Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu

zwany w dalszej części Regulaminu Sprzedającym

ul. Konfederacka 13, 37 – 500 Jarosław

NIP: 792 22 02 046

tel.: 16-627-12-26

 1. Osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym, zwana dalej Kupującym, może kontaktować się ze Sprzedającym:

–        listownie na adres: ul. Konfederacka 13, 37-500 Jarosław,

–        na adres poczty elektronicznej: biuro@zaz-jaroslaw.pl,

–        telefonicznie:  882 060 653 lub 16 627 12 26.

 1. Sprzedający prowadzi działalność wytwórczo – usługową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.07.2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 850) na mocy decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.12.2007 r., nr D/11/2007 (ZAZ),  przyznającej status zakładu aktywności zawodowej.
 2. Sprzedający prowadzi sklep internetowy oferujący sprzedaż podpałek K-LUMET, kijów do wędrówek GEMSE oraz toreb ekologicznych.
 3. Do skorzystania ze sklepu internetowego wymagany jest sprzęt komputerowy lub urządzenie mobilne o parametrach: procesor min. 200 MHz, 64 MB RAM, karta graficzna o rozdzielczości min. 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka internetowa (Internet Explorer co najmniej 6.0, Mozilla Firefox, Opera).
 4. Ceny towarów określone są w sposób jednoznaczny przy oferowanych towarach.
 5. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego są wyrażone w złotych polskich brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy ponosi Kupujący. Po wybraniu przez Kupującego formy płatności, do ceny towaru doliczane są koszt dostawy.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany treści wyświetlanych w sklepie internetowym, w szczególności ceny towarów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą zmiany.
 7. Towary są nowe.
 8. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

 

 1. Przyjęcie i realizacja zamówienia

 

 1. Zamówienie może złożyć Kupujący będący osobą fizyczną, osobą prawną, bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia podany na stronie internetowej sklepu, podając wszystkie niezbędne dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres e – mail, adres dostawy towaru, telefon oraz dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie opcji „Oświadczam, że akceptuję Regulamin”. Na formularzu zamówienia Klient może zgłosić uwagi do zamówienia.
 3. Dane wpisywane w Formularzu zamówienia muszą być kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia na podany w Formularzu zamówienia adres e – mail Kupującego. Z chwilą potwierdzenia umowę uważa się za zawartą.
 5. Sprzedający umożliwia następujące formy płatności:

–        Przelewem – po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do realizacji.

–        Za pobraniem  – zapłata gotówką kurierowi

–        Odbiór osobisty – zapłata gotówką w siedzibie  Sprzedającego

 1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, Kupujący dokonujący płatności przelewemm zobowiązany jest niezwłocznie do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.
 2. Termin realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo łączny czas potrzebny na przygotowanie towaru do wysyłki oraz dostawę towaru do klienta i wynosi:

–        do 14 dni roboczych, licząc od dnia wpłynięcia środków na konto Sprzedającego lub od wyboru formy płatności „przesyłka za pobraniem”/„odbiór osobisty” – podpałki K‑LUMET, torby ekologiczne,

–        do 30 dni roboczych, licząc od dnia wpłynięcia środków na konto Sprzedającego lub od wyboru formy płatności „przesyłka za pobraniem”/„odbiór osobisty” – kije GEMSE

 1. Sprzedający umożliwia korzystanie ze sklepu internetowego bez zakładania konta Kupującego.
 2. Do każdego zamówienia Sprzedający dołącza za zakupiony produkt dokument zakupu.
 3. Pośrednicy sprzedaży mogą składać ponadto zamówienia w formie telefonicznej bezpośrednio w dziale sprzedaży pod nr tel. 882 060 653.

 

 1. Odstąpienie od umowy

 

 1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy zgodnie z pouczeniem o odstąpieniu od umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 3. Kupujący będący konsumentem nie może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający  poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 1. IV.            Reklamacja towaru wadliwego; gwarancja

 

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towarów bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady towarów jest określona w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

–        nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

–        nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

–        nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

–        została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, że kupiony przez niego towar ma wady fizyczne, Kupujący ma prawo:

–        skorzystać z udzielonej gwarancji (dotyczy wyłącznie kijów GEMSE) zgodnie z treścią gwarancji dostarczonej wraz z towarem. Warunki gwarancji są udostępnione każdorazowo na żądanie Kupującego.

lub

–        złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. W przypadku skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych, Kupujący przesyła  wypełniony dokument gwarancyjny. Kupujący przekazuje powyższe dane listownie na adres: ul. Konfederacka 13, 37-500 Jarosław.
 3. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Sprzedającemu towar reklamowany z tytułu rękojmi lub gwarancji. Koszt dostawy ponosi Sprzedający.
 4. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji. Sprzedający przedstawi uzasadnienie swojej decyzji.
 1. W przypadku decyzji odmownej (nie uznającej reklamacji) Kupujący może w dalszym ciągu dochodzić swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kupujący ma prawo skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Kupujący będący konsumentem ma prawo dodatkowo zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy właściwych Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub wniosku o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny. Formularze dostępne są w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Alternatywne metody rozstrzygania sporów są możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą na to zgodę. Kupujący, będący konsumentem, ma prawo skierowania sprawy do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów oraz uzyskania informacje u właściwej federacji konsumentów.

 

 1. Sposób dostawy towarów
  1. Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem  Poczty Polskiej S.A.
  2. Koszty przesyłki, w zależności od wagi zamawianego towaru oraz od rodzaju przesyłki i formy płatności, uiszczane są według cennika usług Poczty Polskiej S.A..

 

 1. VI.        Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedający.
  2. Dane osobowe Kupującego zbierane są w celu realizacji zakupów dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego.
  3. Sprzedający spełnia wymogi prawa przewidziane ustawą z dnia 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
  4. Dane osobowe Kupującego są udostępniane Poczcie Polskiej S.A. w celu realizacji umowy.
  5. Dane osobowe są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych
  6. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia
  7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy ze Sprzedającym.
  8. Sprzedający umożliwia korzystanie ze sklepu internetowego bez zakładania konta Kupującego.
 2. VII.        Postanowienia końcowe
 3. Sprzedający nie ma prawa umieszczać na swojej stronie internetowej treści o charakterze bezprawnym.
 4. Konsument nie jest zobowiązany do złożenia kaucji i udzielenia innych gwarancji finansowych.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie właściwe są powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin obowiązuje od 16 lutego 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Załącznik nr 1

 

 POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia listownie na adres Sprzedającego: ul. Konfederacka 13, 37-500 Jarosław.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej4

Proszę odesłać lub przekazać rzecz Sprzedającemu na adres: ul. Konfederacka 13, 37-500 Jarosław niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Zakład Aktywności Zawodowej

Polskiego Stowarzyszenia na Rzesz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Koło w Jarosławiu

ul. Konfederacka 13, 37-500 Jarosław

–      Ja  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

–      Data zawarcia umowy …………………………………………

–      Imię i nazwisko konsumenta …………………………………………

–      Adres konsumenta ………………………………………………..

–      Data ……………………………………

 

……………………………………………….

(Podpis konsumenta)